ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ.Ε.Π.

·     Συμβουλευτική στήριξη
1.   Υποδοχή των μαθητών / γονέων / εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και συνεργασία τους με τον καθηγητή-σύμβουλο ΣΕΠ.
2.    Ατομική Συμβουλευτική σε επίπεδο απλό διαγνωστικό.
3.    Συμβουλευτική σε ομάδα (σχολική τάξη).
4.    Παραπομπή, κατά περίπτωση, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)  του Νομού, στο Κοινωνικό Εργαστήρι Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΤΑ) Αγίων Αναργύρων   ή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 
·      Πληροφόρηση / Ενημέρωση / Τεκμηρίωση
1.    Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης στους μαθητές της σχολικής μονάδας για      θέματα   εκπαίδευσης και αγορά εργασίας.
2.    Συλλογή, ανανέωση και μορφοποίηση του πληροφοριακού υλικού που χρησιμοποιεί το  ΓΡΑΣΕΠ για τις σπουδές και τα επαγγέλματα.
3.    Παρακολούθηση του ηλεκτρονικού δικτύου για πληροφόρηση.
4.    Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5.    Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης στο ΓΡΑΣΕΠ.
6.    Αποδελτίωση ενημερωτικού υλικού από ημερήσιο και εβδομαδιαίο-μηνιαίο Τύπο.
7.    Αναζήτηση, συλλογή και δημιουργία πρόσθετου πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ.
8.    Οργάνωση και λειτουργία πίνακα ανακοινώσεων, γύρω από θέματα ΣΕΠ, εκπαίδευσης,  απασχόλησης.
9.    Δημιουργία υποδομής για την αυτοπληροφόρηση των μαθητών και εκπαιδευτικών της  σχολικής μονάδας.
10. Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων στη σχολική μονάδα και σε σχολικές μονάδες του  Δήμου που δεν διαθέτουν ΓΡΑΣΕΠ για θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης στην Ελλάδα   και στην Ευρώπη.
11. Οργάνωση επισκέψεων σε εκπαιδευτικούς φορείς και χώρους εργασίας.
12. Οργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης τύπου "Ημέρα Σταδιοδρομίας" σε συνεργασία με   τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

  ·        Μετάβαση / Τοποθέτηση
1.   Υλοποίηση προγραμμάτων τοποθέτησης μαθητών σε άλλους εκπαιδευτικούς χώρους.
2.   Υλοποίηση προγραμμάτων τοποθέτησης μαθητών σε περιβάλλοντα εργασίας.
 
·        Συνεργασία / Επικοινωνία
1.   Επικοινωνία-συνεργασία με τα ΚΕΣΥΠ του νομού για θέματα εφαρμογής του θεσμού.
2.   Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς (ΟΑΕΔ, ΚΕΤΑ, κ.ά.)  για θέματα ΣΕΠ, εκπαίδευσης κατάρτισης και απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους.
3.   Συνεργασία με τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για θέματα  εκπαιδευτικού επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών.
4.   Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση της σχολικής μονάδας για θέματα   οργάνωσης και λειτουργίας του ΓΡΑΣΕΠ.
5.   Ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με τα υπόλοιπα ΓΡΑΣΕΠ και τους εκπαιδευτικούς  που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στο νομό.
6.   Συνεργασία με το ΕΚΕΠ, το ΚΕΣΥΠ του Π.Ι., το Γραφείο ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ, τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ της χώρας καθώς και τα Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Ευρώπης  

·        Υποστήριξη της εφαρμογής του θεσμού στη σχολική μονάδα
1.   Εφαρμογή στην τάξη.
2.   Σύνδεση στόχων του ΣΕΠ με άλλους εκπαιδευτικούς στόχους.
3.   Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας με στόχο την διεύρυνση  του ορίζοντα των μαθητών και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
4. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχους του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
5.   Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ΣΕΠ.
 
·        Τήρηση υποστηρικτικών αρχείων της εφαρμογής ΣΕΠ στο σχολείο
1.      Τήρηση αρχείου μαθητών, επισκεπτών του ΓΡΑΣΕΠ.
2.      Τήρηση αρχείων για δραστηριότητες ΣΕΠ που γίνονται στην σχολική μονάδα.
3.      Τήρηση αρχείων υλικού και διοικητικής φύσεως.